H Oligotraphenta  Lange  Bertalot   Metzeltin 1996 Pl 96 Figs 21 22